Algemene voorwaarden Callazorg B.V.

Artikel 1 Definities

1. CallazorgB.V. (hierna: Callazorg) is een besloten vennootschapdie zich ten doel stelt het verlenen van (thuis)zorg, waaronder begrepen het verplegen, verzorgen en begeleiden door Callazorg van haar Klanten.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’verstaan: de natuurlijke persoon of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Callazorg en Callazorg de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’verstaan: de rechtsbetrekking tussen Callazorg en Klant, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Zorgovereenkomst’verstaan: de rechtsbetrekking tussen Callazorg en Klantwaarin afspraken over de te verlenen (thuis)zorg, de werktijden en de vergoeding of het loonworden overeengekomen.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’verstaan: alle door Callazorg en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verlenen van (thuis)zorg, waaronder begrepen het verplegen, verzorgen en begeleiden door Callazorg van haar Klanten, alsmede alle andere door Callazorg ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’verstaan: de Website www.callazorg.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Callazorg gesloten Overeenkomsten waarbij Callazorg Diensten aanbiedt.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Callazorg overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop-of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De Klant kan contact opnemen met Callazorg via de Website(www.callazorg.nl), e-mail(info@callazorg.nl)of telefoon(070-2005850)voor een van de aangeboden Diensten. Callazorg zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en zaldaarna een Zorgovereenkomstopstellenwelke zij gezamenlijk overeenkomen. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de Zorgovereenkomst.
3. Als Callazorg een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Callazorg kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Callazorg dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Callazorg deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van deOvereenkomst

1. Callazorg zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Callazorg heeft het rechtbepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Callazorg de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Callazorg worden doorbelast aan Klant.
4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Callazorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Callazorg worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Callazorg zijn verstrekt, heeft Callazorg het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
5. De Klant draagt er zorg voor dat Callazorg zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Callazorg hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Callazorg dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Callazorg en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden deoorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Callazorg op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Callazorg en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Callazorg is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant deverplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Callazorg goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Callazorg bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingenniet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Callazorg gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst naopdrachtbevestiging of naondertekening van de offerte is mogelijk tot uiterlijk 14 (zegge: veertien) dagen voor aanvang van de Diensten.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Callazorg.
3. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.
4. Indien de zorg niet 48 uur van tevoren wordt geannuleerd, worden de kosten in rekening gebracht bij de klant. Annulering dient schriftelijken/of telefonischte geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Callazorg.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en vrijgesteld vanBTW, tenzij anders vermeld.
2. Callazorg heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. Betaling geschiedt via facturatie. De factuur dient door Klant binnen 7 (zegge: zeven) dagen te zijn voldaan.
4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Callazorg mede te delen.
5. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Indien Callazorg besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie dienodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Callazorg is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. Callazorg is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Callazorg, verleent de Klant de bevoegdheid aan Callazorg om, als een door Callazorg ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
3. Callazorg is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
4. Callazorg is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
5. Callazorg is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
6. De Klant vrijwaart Callazorg voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
7. Indien Callazorg aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Callazorg met betrekking tot haar Diensten.
8. De aansprakelijkheid van Callazorg is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Callazorg niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Callazorg.
10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Callazorg, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Callazorgzelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water-en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Callazorg, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Callazorg overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Callazorg heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Garantie

1. Callazorg geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Callazorg kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

1. Callazorg behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Callazorg van gegevens. Klant zal Callazorg vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 14 Klachtenregeling

1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@callazorg.nlof telefonisch te melden via 070-2005850.

Artikel 15 Identiteit van Callazorg

1. Callazorg is bij de KvK geregistreerd onder nummer 77896963 en draagt btw-identificatienummer NL861189863B01. Callazorg is gevestigd aande Wezelrade 125 (2544 VZ)te Den Haag.
2. Callazorg is per e-mail te bereiken via info@callazorg.nlof middels de Website www.callazorg.nlen telefonisch op 070-2005850.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Callazorg en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Callazorg en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het ArrondissementDen Haag, zittingsplaats Den Haag.