Privacyverklaring Callazorg B.V.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijkeaan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd teDen Haagaan de Wezelrade 125 (2544 VZ) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder77896963en draagt de naam Callazorg B.V. (hierna: Callazorg).Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@callazorg.nlen telefonisch via070-2005850.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 juni 2020.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerkingvan uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

  • Toestemming van de bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens
  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst
  • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Callazorgrusten
  • Het verwerken is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen
  • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het algemeen belang
  • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigde belang vanCallazorg.

De persoonsgegevens worden gebruikt voorde uitvoering van de Diensten, waaronder begrepen het leveren van (thuis)zorg, alsmede voor vacatureaanvragen van werkzoekenden.Bij het contactformulierwordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn NAW-gegevens en het telefoonnummer.Via hetcontactformulierwordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor het contact, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellenvan diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jarenopgeslagen.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting. Dit betreft de volgende gegevens: NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Indien Verantwoordelijke bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven, en kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische-of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid)

Cookies

Verantwoordelijkemaakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoekaande website. Dit helptVerantwoordelijkeom een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website maakt gebruik vaneen extra beveiligde server alsmede het cliënten registreersysteem Zilliz, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederlanden op een server buiten Nederland, namelijk in Duitsland.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstighet bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigenindien u Verantwoordelijke hierom verzoekt.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@callazorg.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@callazorg.nl.