Cliëntenbeleid

Samen iets bereiken, waardoor u uzelf kunt blijven.

Contact

Cliëntenbeleid

De cliëntenraad van Callazorgheeft invloed op het beleid van de zorginstelling en behartigd de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Tevens kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies verschaffen aan het bestuur van de zorgaanbieder met als doel de zorgkwaliteit-en dienstverlening te verbeteren. Dit is geregeld in de wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz). Dit is de wet die de zorgaanbieder verplicht een cliëntenraad in te stellen.

Rechten cliëntenraad

Om de functionering van de cliëntenraad zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de cliëntenraad een aantal rechten;

– Recht op informatie, het bestuur/management is verplicht om die cliëntenraad op de hoogte te brengen van alle zaken die voor de welzijn van de cliënten van belang zijn.

– Recht op overleg.
– Recht om te adviseren, de cliëntenraad heeft het recht haar mening te geven en advies in te winnen/te verschaffen over zaken zoals;

  • wijzigingen van grondslagen en doelstelling in de zorginstelling
  • belangrijke organisatiewijzigingen
  • benoeming of vervanging van de leiding van de zorginstelling
  • de begroting en de jaarrekening

Plichten cliëntenraad

De cliëntenraad heeft een geheimhoudingsplicht en dient alle informatie die zij als lid van de cliëntenraad vernemen en vertrouwelijk van karakter zijn niet met derden te delen of op een andere manier te misbruiken. De geheimhoudingsplicht vervalt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap.

Klachten

De taak van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. We richten ons dus niet op de belangen van de individuele client. Voor klachten kunt u eventueel terecht bij de leidinggevende van Callazorg.

Art 3 medezeggenschap cliënten zorginstelling

Hoofdstuk III. Cliëntenraden Artikel 3

1. Een instelling stelt een cliëntenraad in die binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de betrokken cliënten behartigt, indien:
a. bij de instelling, niet zijnde een instelling als bedoeld in onderdeel b, in de regel meer dan tien natuurlijke personen zorg verlenen; 38
b. bij de instelling waarin cliënten niet gedurende ten minste een etmaal kunnen verblijven en die bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen zorg verleent, in de regel meer dan vijfentwintig natuurlijke personen zorg verlenen.

2. De instelling regelt na overleg met de cliëntenraad of, indien er geen cliëntenraad is ingesteld of deze niet functioneert, na overleg met een representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers dan wel met een representatief te achten organisatie van cliënten, in een medezeggenschapsregeling schriftelijk het aantal leden van een cliëntenraad, de wijze van benoeming en ontslag, welke personen tot lid kunnen worden benoemd en de zittingsduur van de leden. Deze regeling is zodanig dat een cliëntenraad redelijkerwijze representatief kan worden geacht voor de betrokken cliënten en redelijkerwijze in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke belangen te behartigen.

3. In de medezeggenschapsregeling wordt tevens geregeld op welke wijze een cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit inzake:
a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag van de instelling;
b. een fusie of duurzame samenwerking waarbij de instelling is betrokken;
c. een overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan;
d. een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven, en
e. de selectie en benoeming van personen die leiding geven aan degenen die zorg verlenen aan cliënten, indien het een instelling betreft die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven.

4.
Onverminderd het eerst lid kan een instelling meerdere cliëntenraden instellen. Indien een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven of die bij cliënten thuis zorg laat verlenen, meerdere locaties in stand houdt, is deze instelling verplicht om voor elk van die locaties een cliëntenraad in te stellen, tenzij een voor zo een locatie representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers heeft aangegeven hier geen behoefte aan te hebben of dit in redelijkheid voor een of meer van die locaties niet aangewezen is.

5. Er kan een centrale cliëntenraad worden ingesteld. Een centrale cliëntenraad is een cliëntenraad in de zin van deze wet.

6. Indien meerdere cliëntenraden worden ingesteld, worden de taken en bevoegdheden van iedere cliëntenraad in een medezeggenschapsregeling geregeld, waarbij aan een cliëntenraad die de belangen van de cliënten op een bepaalde locatie behartigt in elk geval de taken en bevoegdheden worden toegekend met betrekking tot aangelegenheden die specifiek de cliënten op die locatie raken. De in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a, geregelde bevoegdheid van een cliëntenraad om in te stemmen met de medezeggenschapsregeling kan niet aan een andere cliëntenraad worden overgedragen.

7. In de medezeggenschapsregeling wordt geregeld hoe wordt bewerkstelligd dat de voor het vervullen van de taak van de cliëntenraad benodigde informatie wordt verstrekt op een zodanige wijze dat deze voor de cliëntenraad begrijpelijk is.

8. De instelling stelt de cliëntenraad in de gelegenheid om een vacature voor die raad op een daarvoor geschikte wijze onder de aandacht te brengen van de cliënten en hun vertegenwoordigers en helpt hem daar desgevraagd bij.

9. De instelling brengt de medezeggenschapsregeling, alsmede een wijziging daarvan, op een daarvoor geschikte wijze onder de aandacht van de cliënten en hun vertegenwoordigers.

Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke verzorging bij Callazorg is gericht op het ondersteunen bij het dagelijks functioneren, zoals het opstaan, douchen, aankleden, eten of naar het toilet gaan. Dit kan tijdelijk of langdurig zijn.

Verpleging

De verpleegkundige bezoekt u aan huis om te kijken welke hulp nodig is. Waarna de verpleegkundige een indicatie opstelt, wat het uitgangspunt zal zijn voor de verdere hulp vanuit Callazorg.

WLZ & Overbruggingszorg

Wanneer de cliënt door chronische aandoening gelimiteerd is en intensieve zorg of toezicht nodig heeft, biedt Callazorg de zorg waarop u kunt rekenen. Hierdoor krijgt u zorg dat bij u past.

Begeleiding

Bij individuele begeleiding, wordt er vanuit huis ondersteuning en begeleiding aangeboden. Callazorg biedt hierbij onder andere ondersteuning bij het organiseren van het dagelijks leven.

Huishoudelijke hulp

Bent of kent u iemand die door omstandigheden niet langer meer instaat is het eigen huishouden uit te voeren?  Callazorg biedt huishoudelijke hulp voor korte of lange periodes aan.

Bekijk onze vacatures

Zoek je een baan in de thuiszorg? Bekijk dan de vacatures van Callazorg en neem direct contact met ons op!

Vacatures