Samenwerking nodig om toegankelijkheid huisartsenzorg te garanderen

Meer nieuws
Cardiology

Het is belangrijk dat partijen in de regio samenwerken aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat er ook op lange termijn voldoende huisartsenzorg beschikbaar is. De toegankelijkheid van huisartsenzorg moet standaard onderdeel gaan uitmaken van de regioplannen.
Bij de contractering maken zorgverzekeraars over steeds meer thema’s afspraken met de regionale samenwerkingsverbanden. De multidisciplinaire zorg is echter nog altijd sterk gekoppeld aan de huisartsenzorg, waardoor samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines wordt geremd.

Regiobeelden en -plannen

In een toenemend aantal regio’s staat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg onder druk. We zien dat huisartsen, regionale samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraars constructief samenwerken om lokale toegankelijkheidsproblemen op te lossen. Zorgverzekeraars stellen financiële middelen beschikbaar voor goede initiatieven en bieden hulp als praktijkopvolging lastig te realiseren is. De toegankelijkheid is echter nog niet in alle regio’s standaard onderwerp van gesprek. Bovendien is het belangrijk om verder vooruit te kijken dan twee of vier jaar. Regiobeelden geven inzicht in de zorgvraag, bevolkingsontwikkeling en de sociale en fysieke omgeving in een specifieke regio. We adviseren partijen om het regiobeeld te gebruiken bij het opstellen van een visie op toekomstbestendige huisartsenzorg en deze visie in het regioplan te vertalen naar concrete activiteiten die de toegankelijkheid bevorderen. Zo kunnen bijvoorbeeld digitale consulten en digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders bijdragen aan een toegankelijke en kwalitatief goede huisartsenzorg.

Contractering

Bij de contractering maken zorgverzekeraars meer nog dan in voorgaande jaren afspraken op regioniveau, bijvoorbeeld over ouderenzorg, om de samenwerking tussen huisartsenpraktijken en andere zorgaanbieders/zorgdisciplines in de wijken en regio’s te stimuleren. Er zijn grote verschillen tussen regio’s. Vooral in grote steden met meerdere, verschillende zorgaanbieders kost de vorming van één regionaal samenwerkingsverband tijd.

Multidisciplinaire zorg

Huisartsen werken steeds vaker samen met ziekenhuizen, ggz-instellingen, verpleeghuizen en gemeenten om betere en samenhangende zorg te verlenen. De multidisciplinaire zorg is echter nog altijd sterk gekoppeld aan de huisartsenzorg; in het macrokader, de aanspraak, regelgeving (bekostiging) en contractafspraken. Dit remt de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Multidisciplinaire samenwerking en de bijbehorende ondersteuning is belangrijk om passende zorg in de regio te leveren die voor iedereen toegankelijk is. In het regeerakkoord staat dat de regering de organisatie van de basiszorg wil versterken. Wij denken dat een integraal zorgakkoord en deze versterking zullen bijdragen aan het realiseren van daadwerkelijk multidisciplinaire zorg.

bron: nza.nl