Uitdagingen in de Wijkverpleging

Meer nieuws

Het Zorginstituut Nederland benadrukt de cruciale rol van wijkverpleging in de eerstelijnszorg, een standpunt dat positief wordt ontvangen door ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties. In het recente advies over het verdelen van schaarste in de wijkverpleging deelt het Zorginstituut echter de verantwoordelijkheid voor dit probleem volledig met de professionals in de sector.

Er zijn goede voorstellen in het advies, zoals het beter ondersteunen van cliëntennetwerken en het benutten van digitale middelen. Echter, ActiZ pleit voor versnelde implementatie van succesvolle voorbeelden van passende zorg, structurele investeringen en aanpassingen in aanspraken om de overgang naar ‘zelf tenzij’ en ‘digitaal tenzij’ te bevorderen.
De beschikbaarheid van wijkverpleging is nu al een probleem in sommige delen van Nederland, en de vergrijzing zal dit alleen maar verergeren.De noodzaak van een heldere scheiding tussen wat van de cliënt en het netwerk wordt verwacht en wat van de zorgprofessional. Een duidelijkere aanspraak kan diversiteit in werkwijzen verminderen en eerlijkere inzet van zorgprofessionals mogelijk maken.

Er zijn reeds initiatieven voor passende zorg in de wijk, zoals het gebruik van hulpmiddelen en de inzet van familie en mantelzorg. Investeringen en samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten zijn essentieel om deze initiatieven te versnellen. Het nieuwe kabinet wordt opgeroepen om te werken vanuit vertrouwen in zorgprofessionals en om preventie en samenwerking te stimuleren, met als doel de wijkverpleging beter voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.